Odjel za zaštitu i sigurnost na radu, zaštitu od požara, zaštitu okoliša i obranu

Voditelj odjela

Sanja Morić

dipl.ing.sig.;struč.spec.ing.sec.

Aktivnosti odjela

  1. Stručna pomoć poslodavcu, njegovim ovlaštenicima, radnicima te njihovim povjerenicima u provedbi i unapređivanju zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.
  2. Unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, te poticanje poslodavca i njegovih ovlaštenika na otklanjanje utvrđenih nedostatka.
  3. Neposredna suradnja s tijelima nadzora iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.
  4. Vođenje propisanih evidencija u skladu sa zakonskim odredbama iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, praćenje i analiza prikupljenih podataka te izrada godišnjih izvješća za potrebe poslodavca, inspekcijskih i drugih tijela.
  5. Neposredna koordinacija sa vanjskim ovlaštenim izvođačima radova iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

 

Djelatnici odjela sudjeluju u izradi općih akata, odluka, planova te procjene rizika te prilikom projektiranja, građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad, nabave radne opreme i ostalih sredstava rada, osobne zaštitne opreme i opasnih kemikalija.
Sudjeluju u radu Odbora za zaštitu na radu kod poslodavca i u radu Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u HZTM, u  osposobljavanju radnika za rad na siguran način, poslodavca i povjerenika radnika te suradnji sa specijalistima medicine rada,
Također, sudjeluju u  organiziranju, provođenju i evidentiranju  kontinuiranih ispitivanja građevina, instalacija i opreme u skladu s provedbenim propisima iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.
Voditelj Odjela je Odgovorna osoba za zaštitu od ionizirajućeg zračenja i Povjerenik za otpad.
S obzirom da je HZTM ustanova od posebnog interesa u sustavu obrane i sustavu zdravstva Republike Hrvatske Odjel kontinuirano vodi evidenciju o radnicima raspoređenima na radnu obvezu u HZTM te surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova pri izradi kontrolnih listi štićenih objekata.
Djelatnici Odjela dužni su se kontinuirano usavršavati iz svih područja kojima se bave.

Sva prava pridržana © 2023 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu