Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha svih krvnih grupa, pozivamo darivatelje da se odazovu darivanju. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Pregled poslova po područjima djelovanja

Povratak na sadržaj

1. Davalaštvo krvi
2. Prerada i izdavanje krvi
3. Imunohematologija
4. Imunogenetika trombocita, leukocita i hemostaza
5. Serologija krvlju prenosivih bolesti
6. Molekularna imunogenetika
7. Priprava testnih reagencija i seruma
8. Mikrobiologija
9. Elektronička obrada podataka
10. Osiguranje i kontrola kvalitete
11. Upravljanje kvalitetom
12. Vanjske stanice u okviru HZTM

1. Davalaštvo krvi

Aktivnosti za Referentni centar tijekom 2010.g:

1. Usklađenje rada s novom legislativom iz područja transfuzijske medicine: Zakon o krvi i krvnim pripravcima (NN 79/06), Pravilnik o sustavu sljedljivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija (NN 63/07; NN 18/09.), Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama (NN 63/07; NN 18/09.), Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke (NN 63/01.08.07).

2. Započeta primjena elektronskih vaga za uzimanje krvi na akcijama izvan HZTM

3. Nabavljeno i validirano još 4 Masterlink-a za povezivanje el. vaga s HOST programom

4. Uvođenje informatičkog sustava e-Delphyn u rutinsku primjenu

Oprema:

Nabavljeno novo vozilo za terenske ekipe, 20 sanduka za krv

2. Prerada i izdavanje krvi

Aktivnosti unutar odjela obavljaju su se kroz dvije grupe poslova: proizvodnja krvi i krvnih pripravaka te čuvanje, distribucija i izdavanje krvnih pripravaka.

Ukupno prikupljeno za proizvodnju 87.725 doza krvi i 1.956 cell-ova; ukupno 89.681 doza. Od toga proizvedeno 223.594 krvna pripravka, tj 233.833 doza krvnih pripravaka. Indeks iskorištenosti je na razini za 2009. godinu (2,4).

U odnosu na postavljene ciljeve ostvareno je slijedeće:

 • Ukupna proizvodnja povećana je za 4%, ali na bazi povećanja proizvodnje koncentrata trombocita. Nije ostvaren plan od povećanja proizvodnje od 10% na temelju povećanja broja prikupljenih doza.
 • Neutrošenost krvnih pripravaka još je manja nego 2009.g. i u potpunosti zadovoljava postavljeni cilj: manje od 7%.
 • Povećana je proizvodnja koncentrata eritrocita sa smanjenim brojem leukocita za 22%. Time se značajno pridonijelo unapređenju i povećanju sigurnosti transfuzijskog liječenja bolesnika.

 

Aktivnosti za Referentni centar tijekom 2010.g:

 • Uvedena rutinska uporaba vrećica za krv s in-line filterima za uklanjanje leukocita.
 • Provedena je validacija aprata za brzo zamrzavanje plazme.
 • Započeta je validacija sintetske otopine za čuvanje trombocita.
 • Unaprijeđena je sljedljivost u proizvodnji povezivanjem kompjutorskog dijela Optilink sistema s kompjutorskim programom HZTM (prijenos podataka za plazmu).
 • Provedeno je stručno usavršavanje djelatnika (liječnika i tehničara) na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.
 • Sudjelovanje osposobljenih djelatnika u unutarnjim prosudbama kvalitete.
 • Edukacija u okviru tečaja iz transfuzijske medicine, liječnika na specijalizaciji iz transfuzijske medicine, interne medicine, medicinske biokemije i epidemiologije.
 • Uvođenje informatičkog sustava e-Delphyn u rutinsku primjenu

3. Imunohematologija

U tri laboratorija (Hitni imunohematološki laboratorij, Serijski imunohematološki laboratorij i Centralni imunohematološki laboratorij) obavljeno je rutinsko imunohematološko ispitivanje uzoraka krvi dobrovoljnih davatelja krvi (DDK), trudnica i ambulantnih bolesnika i imunohematološko ispitivanje hospitaliziranih bolesnika.

Aktivnosti za Referentni centar tijekom 2010.g:

 • U završnoj je fazi studija utjecaja HLA protutijela na pozitivne rezultate seroloških imunohematoloških reakcija.
 • Implementirana je nova metoda adsorpcije HLA protutijela klase 1 iz plazme bolesnika na koncetrat testnih trobocita u cilju rješavanja problema pozitivnih rezultata identifikacije antieritrocitnih protutijela uzrokovanim anti-HLA protutijelima.
 • Zbog nekonzistentnih metoda i nedostatka standardiziranog algoritma započela validacija različitih metoda određivanja titra anti-A i anti-B protutijela u cirkulaciji bolesnika prije transplantacije jetre.
 • Započelo učešće u projektu ispitivanja metoda za određivanje titra anti-A i anti-B protutijela koje je organizirao UK NEQAS.
 • Završetak validacije i procjene valjanosti metode elucije eritrocitnih antigena s eritrocita kiselinom izvršen je zaključkom o prestanku ispitivanja jer dobiveni preliminarni rezultati nisu opravdali cijenu koštanja komercijalne reagencije.
 • Izvršena validacija i procjena kvalitete monoklonskih reagencija za određivanje eritrocitnih antigena proizvođača BioRad.
 • U svojstvu referalnog laboratorija do 15.10.2010. izvršeno je 694 dodatnih imunohematoloških ispitivanja bolesnika za transfuzijske jedinice iz Zagreba i Hrvatske.
 • Priprema dokumentacije za akreditaciju imunohematoloških testova.
 • Rezultati četiri međunarodne kontrole imunohematološkog testiranja UKNEQAS bile su u potpunosti točne.
 • Provedena je organizacija vanjske kontrole imunološkog testiranja transfuzijskih ustanova u RH zajedno s Odjelom za pripravu testnih reagencija.
 • Provedeno je stručno usavršavanje djelatnika (liječnika i tehničara) na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima
 • Sudjelovanje osposobljenih djelatnika u unutarnjim prosudbama kvalitete
 • Edukacija u okviru tečaja iz transfuzijske medicine, liječnika na specijalizaciji iz transfuzijske medicine, interne medicine, medicinske biokemije i epidemiologije
 • Uvođenje informatičkog sustava e-Delphyn u rutinsku primjenu

U Odjelu su objavljeni radovi kojima su izvršene evaluacije metoda i izvršen utjecaj na promjenu stava o dijagnostičkoj vrijednosti pojedinih imunohematoloških testova. Prikazani su slučajevi s, u našem odjelu dokazanim, vrlo rijetkim antieritrocitnim protutijelima.

Međunarodna kontrola kvalitete rada laboratorija:
UK NEQAS (National External Quality Assessment Scheme): ABO/RhD grouping, antibody screen/identification, crossmatch.

4. Imunogenetika trombocita, leukocita i hemostaza

Aktivnosti za Referentni centar tijekom 2010.g:

 • Završena validacija za HIPA funkcijski test za HIT
 • Završen algoritam za laboratorijsko ispitivanje aloimune neonatalne neutropenije i transfuzijom uzrokovane akutne ozljede pluća
 • Prihvaćene „Smjernice HDHTM za laboratorijsko ispitivanje HIT-a, travanj 2010.
 • Izdan priručnika o HIT-u (prosinac 2010.)
 • Sudjelovanje osposobljenih djelatnika u unutarnjim prosudbama kvalitete
 • Priprema dokumentacije za akreditaciju testova hemostaze (PV, APTV, FOB, AT III) (u tijeku)
 • Rekonstrukcija dokumentacije ISO 9001-2000, prema novoj organizacijskoj shemi HZTM (u tijeku)
 • Uvođenje informatičkog sustava e-Delphyn u rutinsku primjenu
 • Nabava protočnog citometra je u planu nabave opreme za 2011.
 • Sudjelovanje u međunarodnoj kontroli testiranja: Platelet immunology quality exercise (NIBSC) ; prosinac i lipanj 2010, sa zadovoljavajućim rezultatima
 • Sudjelovanje nacionalnoj kontroli testova hemostaze (PV, APTV, FIB, AT III), 3 puta godišnje sa zadovoljavajućim rezultatima.
 • Provedeno je stručno usavršavanje djelatnika (liječnika i tehničara) na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima
 • Sudjelovanje osposobljenih djelatnika u unutarnjim prosudbama kvalitete
 • Edukacija u okviru tečaja iz transfuzijske medicine, liječnika na specijalizaciji iz transfuzijske medicine, interne medicine, medicinske biokemije i epidemiologije

5. Serologija krvlju prenosivih bolesti

Referentne aktivnosti Odjela za serološku dijagnostiku, HZTM u 2010. godini

 • Referentna testiranja uzoraka krvi davatelja i bolesnika sa sumnjom na zarazu HIV-om, virusima hepatitisa A, B, C, D te Treponemom pallidum

Tijekom 2010. zaprimljeno je na potvrdno testiranje 1101 uzorak krvi davatelja iz cijele RH i 208 uzoraka bolesnika. U tablici 1 prikazana je distribucija uzoraka krvi davatelja prema naručitelju.

Godišnje izvješće o radu MZISS HZTM 2010

 • Revizija Registra zaraženih davatelja krvi

Temeljem provedene ankete korisnika usluga potvrdnog testiranja učinjena je revizija Registra zaraženih davatelja krvi RH. U 2010. otkriveno je potvrdnim serološkim testiranjem 37 zaraženih davatelja krvi i to ( 0 HIV-om, 15 HCV-om, 15 HBV-om i 7 TP).

Pored toga trajno je zbog nespecifičnih reaktivnosti odbijeno 42 davatelja krvi (9 HIV,15 HCV, 10 HBV i 8 sifilis). Za izračun epidemioloških osobitosti populacije DDK potrebno je pričekati izvješča svih transfuzijskih jedinica.

 • Validacija testova:

U 2010. nismo validirali nove serološke testove, osim za potrebe akreditacije u obliku kratke validacije kako bi se procjenila dijagnostička točnost testova za dijagnostička testiranja.

 • Odabir i obrada uzoraka i organizacija i provedba vanjske kontrole rada serološkog testiranja transfuzijskih ustanova u Hrvatskoj

U 2010. godini provedene su dvije vježbe eksterne kontrole kvalitete serološkog testiranja. U tablici 2 i 3 prikazani su učesnici i ukupni rezultati vježbe iskazani u postotku. Vježba se izvodi sa svrhom procjene osjetljivosti testova na tržištu na nisko reaktivnim razrjeđenim uzorcima.

Godišnje izvješće o radu MZISS HZTM 2010

 • Istraživanja vezana zu referentne aktivnosti: Analizirali smo opravdanost kontrole i praćenja davatelja krvi s nepotvrđenim reaktivnostima seroloških testova. Dobivene rezultate prezentirali smo na ISBT-ovom kongresu u Berlinu. Sažetek u nastavku teksta.

Ishod primjene općeg Evropskog algoritma na populaciju RR davatelja krvi u HZTM u periodu 2006-2009.

Opći algoritam potvrde reaktivnosti u testovima na krvlju prenosive bolesti (Preporuke Vijeća EU) daje davateljima koji su prvi puta pokazali nepotvrđenu reaktivnost (RR) mogućnost daljnjeg davanja krvi uz obvezu njihovog označavanja. Ukoliko se ista reaktivnost ponovi takvi davatelji se privremeno blokiraju, podliježu praćenju i reevaluaciji  statusa u odnosu na daljnja davanja krvi.

Svrha rada je ustanoviti učešće RR davatelja s mogućnošću daljnjeg davanja krvi (flaged)? Koliko se tih davatelja u narednim davanjima trajno isključuje zbog ponovljene reaktivnosti i da li postoji mogućnost  ugrožavanja sigurnosti krvi primjenom ovog algoritma?

Materijal: Analizirani su rezultati testiranja svih uzoraka krvi 929 RR davatelja krvi HZTM čija je reaktivnost ustanovljena u periodu 2006-2009 ispitivanjem 313.564 doza krvi.

Godišnje izvješće o radu MZISS HZTM 2010

Rezultati: Među 929 opetovano reaktivnih davatelja najviše je bilo HCV (51%) što je posljedica korištenja kombinacije anti HCV i HCV Ag-Ab kombiniranog testa, potom HIV (18,9%) i podjednako HBsAg i anti TP reaktivnih daavtelja krvi (14,4%;15,8%). Najviše je potvrđenih reaktivnosti bilo u HBsAg testu 42%, potom u sifilis-EIA testu 22,4%, dok je HCV i HIV potvrđenih reaktivnosti bilo najmanje 4,4%; 1,1%). U tablici 1. sumarno su  prikazani svi rezultati evaluacije RR davatelja iz navedenog vremenskog perioda iz kojih je vidljivo da je 742 davatelja ili 79,9% zadovoljilo uvjet koji im  dopušta  daljnje davanje krvi. 

U tablici 2 razvrstana su naredna davanja krvi ovih 742 davatelja 64% (475) je do sada doniralo, od kojih je 51,8% (246) bilo seronegativo, a 48,2 (229) su ponovili reaktivnost. Među 246 koji su nastavili s donacijama (Tbl.3) 4 su  nakon nekog vremena ponovili reaktivnost.

Zaključak: Većina reaktivnosti 929 RR davatelja krvi u testovima na krvlju prenosive bolesti bila je nespecifična, a u gotovo polovice ponovljiva (43%HBV, 48%HCV, 46%HIV i 53%Sifilis). Nijedan davatelj tijekom praćenja nije razvio sliku infekcije (PCR negativan), a  među 246 koji su nastavili s donacijama 4 (2 HCV, 1 HIV, 1 HBsAg) su nakon nekog vremena ponovili reaktivnost doze. U tom smislu uporaba PCR kod ponovnog uključivanja u pool davatelja je opravdana. Daljnja kontrola 229 davatelja krvi određenih za daljnje praćenje i kontrolu, dovela je do trajnog isključivanja 108, privremenog isključivanja 97 davatelja, dok je 24 oslobođeno za daljnje  davanje krvi. 

 • Pored ovih aktivnosti vezanih za davatelje krvi u 2010. Analizirali smo i učinkovitost propisa i preporuka vezanih za preanalitičku fazu testiranja donora organa i rožnica. Naime od 2006. od kada je ugovorno HZTM prihvatio serološko ispitivanje krvi svih donora organa RH primjećeno je da se svi u tom lancu ne ponašaju sukladno međunarodnim normama vezanim uz kvalitetu uzorka. U tom smislu smo izdali radnu uputu 2007. i reviziju iste 2010. i naputke za svakog koordinatora 30 bolnica RH. Analizirali smo učinke i o tome izvjestili na Međunarodnom Simpoziju „Laboratorijska dijagnostika u transplantacijskoj medicini“.
 • Provedeno je stručno usavršavanje djelatnika (liječnika i tehničara) na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.
 • Sudjelovanje osposobljenih djelatnika u unutarnjim prosudbama kvalitete.
 • Edukacija u okviru tečaja iz transfuzijske medicine, liječnika na specijalizaciji iz transfuzijske medicine, interne medicine, medicinske biokemije i epidemiologije.
 • Uvođenje informatičkog sustava e-Delphyn u rutinsku primjenu.

6. Molekularna imunogenetika

HZTM je jedina transfuzijska ustanova u RH koja provodi molekularnu dijagnostiku u svim područjima od interesa za transfuzijsku medicinu. Tijekom 2010. godine u Odjelu za molekularnu dijagnostiku učinjeno je ukupno 4.432 različitih rutinskih ispitivanja, od toga 4.210 za bolesnike i 222 za davatelje krvi.

Aktivnost odjela očitovala se kroz slijedeće poslove:

virusna dijagnostika:

o   HCV-RNA (kvantitativni test i genotipizacija)

o   HBV-DNA (kvantitativni test, genotipizacija, rezistencija na terapiju lamivudinom i adefovirom, precore mutacije)

o   HGV-RNA (kvalitativni i kvantitativnitest)

o   HIV-RNA (kvantitativni test)

o   CMV-DNA (kvantitativni test)

o   EBV-DNA (kvantitativni test)

Borrelia-DNA (kvalitativni test)

HLA genotipizacija

o   razred I (lokusi - A, B i C)

o   razred II (lokusi – DRB1, DQA1, DQB1, DPA1 i DPB1)

molekularna dijagnostika koagulacijskih biljega trombofilije (FVL, FII, MTHFR)

HPA i HNA genotipizacija

RHD genotipizacija (CDE, parcijalni D i D weak, te D zigotnost)

hitna PCR testiranja donora organa i tkiva (HCV, HBV i HIV)

 

 • Osim ovih redovnih dijagnostičkih testiranja, kao podrška Odjelu za imunohematologiju je i molekularna genotipizacija ABO eritrocitnih krvnih grupa.
 • Metode koje se koriste u molekularnoj dijagnostici validirane su, a sve aktivnosti opisane su radnim uputama koje se redovito revidiraju.

Aktivnosti za Referentni centar tijekom 2010.g: 

Prostorni uvjeti:
U potpunosti odgovaraju GMP-u.

Validacija i primjena novih dijagnostičkih metoda:

 • Provedena validacija komercijalnog triplexreal-time PCR testa (CE) za screening HCV, HBV i HIV (Sacace, Italjia) za donore organa i tkiva – nije zadovoljio validacijske zahtijeve
 • Izrađen projekt za uvođenje NAT screening-a dobrovoljnih darivatelja krvi trostrukim testom (HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-RNA) za RH
 • u tijeku je validacija metode prenatalne genotipizacije RHD gena fetalne DNA izolirane iz majčine plazme RhD negativnih trudnica
 • U tijeku je projekt – Uloga genotipa ABO krvnih grupa i genetskih rizičnih biljega u pojavi tromboza – doktorat
 • U tijeku je projekt – Uloga rizičnih HLA alela, te polimorfizmacitokinskih gena i gena za KIR receptore NK-stanica u pojavi multiple skleroze – dva doktorata

Medicinsko-tehnička oprema:

Zadovoljava visoke standarde molekularne dijagnostike i u većem dijelu omogućava automatizaciju.

Edukacija djelatnika i suradnja s drugim ustanovama

 • trajna suradnja s Klinikom za kožne i spolne bolesti KBC Zagreb-Šalata na znanstvenomprojektu
 • trajna suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko-Baranjske županije
 • trajna suradnja s Klinikom za neurologiju KB „Sveti Duh“
 • Započete potrebne pripremne radnje za akreditaciju
 • Provedeno je stručno usavršavanje djelatnika (liječnika i tehničara) na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima
 • Edukacija u okvirnu stečaja niz transfuzijske medicine, liječnička Ana specijalizacijiM niz transfuzijske medicine, interne medicine, medicinskeM biokemije i epidemiologije
 • Sudjelovanje osposobljenih djelatnika u provedbi unutarnjih prosudbi kvalitete sukladno zahtjevima implementirane norme EN ISO 9001:2000.
 • Uvođenje informatičkog sustava e-Delphyn u rutinsku primjenu

Međunarodne vanjske kontrole rada odjela:

Odjel za molekularnu imunogenetiku niz godina redovito sudjeluje u međunarodnim kontrolama iz područja molekularne dijagnostike:

 • Quality Control for Molecular Diagnostics -International External Quality Assessment (QCMD - EQA); Glasgow, UK– međunarodni program NAT virusne kontrole za dijagnostičke laboratorije
 • NIBSC – međunarodna HPA kontrola
 • DBGS (AKH) – međunarodna HLA kontrola
 • RFB – međunarodna kontrola molekularne dijagnostike faktora trombofilije (FV, Fll, MTHFR)

U svim međunarodnim vanjskim konrolama kvalitete rada odjela – rezultati u potpunosti zadovoljavaju.

7. Priprava testnih reagencija i seruma

U odjelu se rutinski proizvode testne reagencije za potrebe laboratorija u transfuzijskoj djelatnosti u HZTM i humani serum za laboratorijsku uporabu za vanjske korisnike.

Količina proizvedenih testnih reagencija pratila je zahtjeve automatizacije imunohematoloških i drugih laboratorija, a pripremljene su prema ISO normi 9001:2008.

Aktivnosti za Referentni centar tijekom 2010.g:

 • Provedba multicentričnog ispitivanja kontrole kvalitete imunohematološkog testiranja u transfuzijskoj djelatnosti RH, u listopadu 2010.g., ukupno 37 centara. Izvješće o rezultatima testiranja podneseno.
 • Pripremljena i validirana kontrola za ispitivanja rada biokemijskih laboratorija u RH, u suradnji s Komorom medicinskih biokemičara; 200 kontrola/3x godišnje.
 • Provedeno je stručno usavršavanje djelatnika (liječnika i tehničara) na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima
 • Sudjelovanje osposobljenih djelatnika u unutarnjim prosudbama kvalitete
 • Edukacija u okviru tečaja iz transfuzijske medicine, liječnika na specijalizaciji iz transfuzijske medicine, interne medicine, medicinske biokemije i epidemiologije
 • Uvođenje informatičkog sustava e-Delphyn u rutinsku primjenu

Prostorni uvjeti:
U potpunosti odgovaraju GMP-u.

8. Mikrobiologija

Aktivnosti za Referentni centar tijekom 2010.g:

 • Mikrobiološka kontrola krvi i krvnih pripravaka u sustavu BacT/Alert: 1.845
 • Procesna kontrola (kontrola zrak, brisevi i otisci okoliša, opreme, djelatnika): 4.081
 • Testovi za Banku tkiva - Traumatološka klinika: 616 (bris kože, bris kosti, bris transplantata, bris medija, komadić kosti, stanični medij,  bris inkubatora, mišje stanice, voda iz inkubatora, voda iz kupelji)
 • Provedeno je stručno usavršavanje djelatnika (liječnika i tehničara) na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima
 • Sudjelovanje osposobljenih djelatnika u unutarnjim prosudbama kvalitete
 • Edukacija u okviru tečaja iz transfuzijske medicine, liječnika na specijalizaciji iz transfuzijske medicine, interne medicine, medicinske biokemije i epidemiologije
 • Kvalificiran novi BacT/ALERT 3D aparat za mikrobiološku kontrolu krvnih pripravaka
 • Započete aktivnosti u vezi uvođenja nove metode nasijavanja krvnih pripravaka setovima za sterilno uzorkovanje u svrhu smanjenja mogućnosti kontaminacije krvnog pripravka i, posljedično, dobivanja lažno pozitivnih rezultata
 • Sudjelovanje u međunarodnoj vanjskoj kontroli rada: LGC Standards Proficiency Testing (steritest, enumeracija i identifikacija mikroorganizama)

9. Elektronička obrada podataka

Aktivnosti za Referentni centar tijekom 2010.g:

 • Aktivno sudjelovanje u izradi , verifikaciji i validaciji informatičkog programa e-Delphyn za transfuzijsku djelatnost RH
 • Prikupljanje i obrada podataka o davalaštvu krvi u RH
 • Dorada i razvoj postojećeg programa za prijem, obradu i čuvanje podataka o davateljima, bolesnicima, laboratorijskom testiranju i programa za preradu i izdavanje krvi
 • Provedeno je stručno usavršavanje djelatnika (liječnika i tehničara) na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima
 • Sudjelovanje osposobljenih djelatnika u unutarnjim prosudbama kvalitete

10. Osiguranje i kontrola kvalitete

Aktivnosti za Referentni centar tijekom 2010.g:

 • Izvršeno je 22 084 različitih ispitivanja u statističkoj kontroli kvalitete krvnih pripravaka (uključujući i testiranja u drugim laboratorijima). Ova su ispitivanja u potpunosti usklađena sa zahtjevima Direktive EU i Preporukama Vijeća Evrope kao njezinim tehničkim standardom
 • Provedeno je 1265 kontrola rada sterilnih zavarivača
 • Provedeno je 288 ispitivanje preciznosti vaga
 • Obrađeno je 8053 nesukladnosti
 • Upravljanje vraćenim proizvodima provedeno je na 912 vraćenih proizvoda
 • Obrađene su 52 reklamacije kupaca/korisnika proizvoda i usluga HZTM sukladno zahtjevima DPP i sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001/2000
 • Provedene su 532 ulazne kontrole kritičnih materijala i njihovo puštanje u promet
 • Obavljeno je 2690 završnih kontrola gotovih proizvoda
 • Temeljem rezultata kontrole kvalitete te postupaka upravljanja reklamacijama i nesukladnostima pokrenuto je 6 korektivnih mjera
 • Organizirani su i provođeni trace-back postupci kod sumnje na transfuzijski prijenos uzročnika zaraznih bolesti
 • Upravljanje greškama u svim segmentima transfuzijske djelatnosti u HZTM
 • Za ukupno 65 proizvoda pokrenut je postupak povlačenja iz prometa
 • Održan je stalni nadzor nad kvalitetom proizvoda i usluga te praćenje stabilnosti proizvodnog procesa primjenom naprednih statističkih metoda, pokazatelja i testova
 • Primjenom 20-tak Indikatora kvalitete koji se prikazuju brojčano i grafički (uz definirane ciljeve i kritične granice), OKM nadzire kvalitetu rada u značajnom segmentu transfuzijske djelatnosti HZTM
 • Tijekom 2010. godine u OKM su provođene validacije proizvoda i proizvodnih procesa
 • Aktivno sudjelovanje u izradi , verifikaciji i validaciji informatičkog programa e-Delphyn za transfuzijsku djelatnost RH

Suradnja s uglednim ustanovama istog stručnog područja u inozemstvu ili međunarodnim ustanovama kroz razmjenu stručnjaka, zajedničke znanstvene projekte ili druge vidove suradnje

 • Voditelj OKM je član Skupštine IHN (International Haemovigilance Network), u čijem radu aktivno sudjeluje. Sudjelovao je u organizaciji 12. seminara IHN koji je održan u veljači 2010. godine u Dubrovniku
 • Voditelj OKM član je grupe stručnjaka s područja transfuzijske medicine pri Vijeću Evrope (CD-P-TS).
 • Voditelj OKM član je ISBT (International Society of Blood Transfusion)
 • Voditelj OKM počasni je član HULM-a

Međunarodni programi kontrole kvalitete dijagnostičkih postupaka za testiranje i dijagnostičkih laboratorija HZTM

 • Odjel za osiguranje i kontrolu kvalitete OKM sudjeluje u DGKL vanjskoj kontroli kvalitete rada hematološkog brojača stanica Abbott Cell-Dyn 3200.

Prostorni uvjeti

Aktivnosti kontrole kvalitete i osiguranja kvalitete odvijaju se unutar istog prostora. Prostor ne udovoljava svojom veličinom, ali je rad organiziran na način da je križanje putova i mogućnost nastanka grešaka svedena na minimum. Voditelj odjela radi u izuzetno neprikladnim uvjetima (mali radni prostor usred laboratorija, velika fluktuacija ljudi itd.).

11. Upravljanje kvalitetom

Provedene aktivnosti tijekom 2010. godine:

 • Pokrenute su aktivnosti vezano uz akreditaciju laboratorija u MED. Aktivna suradnja s vanjskim konzultantom. Održano je 11 radnih sastanaka. 8 djelatnika uključenih u proces akreditacije laboratorija je prisustvovalo tečaju „Akreditacija medicinsko-biokemijskog laboratorija“ u organizaciji HKMB. Radi se na izmjenama u dokumentaciji, predloženi su ispitni postupci koje bi trebalo prijaviti za akreditaciju i kreira se nova dokumentacija.
 • Koordinacija i sudjelovanje u nadzornim auditima LRQA 10.06.2010. i 06.12.2010.
 • Revidirano 79 dokumenta sustava kvalitete (48 RU, 4 PP, 10 SPEC, 17 OB)
 • Započeto je odvajanje dokumentacije SUK-a na MED i FAR
 • Otvorene su 23 nove, a praćena provedba 27 kontrola izmjena KIZ (4 iz 2009.g).
 • Validacijske aktivnosti praćene su unutar kontrola izmjena u kojima su bile planirane.
 • Izvještavanje Uprave o stanju sustava kvalitete – pripremljene i održane dvije  Upravine ocjene 28.05.2010. i 24.11.2010. Redovito mjesečno prikupljanje podataka za pokazatelje (podatke dostavljaju drugi djelatnici) i izrada tablica, te vođenje zapisnika s Upravine ocjene.
 • Aktivnosti u vezi s odjelom OMB (Odjel za mikrobiologiju) – (organizacijski pripada UKV). Sudjelovanje u nabavi ulaznih materijala, rješavanje kadrovskih i ostalih organizacijskih aktivnosti, sudjelovanje u izradi i odobravanju dokumentacije, upravljanju nesukladnostima, korektivnim mjerama i reklamacijama dobavljačima).
 • Prisustvovanje godišnjim sastancima IHN i Komisije Europske Unije (kao predstavnik MZSS).
 • Mentorstvo specijalizantici transfuzijske medicine iz OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak – Mariji Ruševljan.
 • Projekt SEE blood safety u organizaciji WHO Europe je radi nedostatka sredstava stavljen u mirovanje.
 • Stručno usavršavanje djelatnika sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima te objavljivanjem stručnih i kongresnih radova (prilog: Izvještaj o izobrazbi za 2010.)
 • Održano je 6 unutarnjih prosudbi sustava kvalitete i praćene su provedbe popravnih/zaštitnih radnji.
 • Provedena izobrazba 70 djelatnika iz područja upravljanja kvalitetom (novoprimljenih i starih djelatnika).
 • Izobrazba djelatnika transfuzijskih ustanova nacionalne službe iz područja upravljanja kvalitetom provedena u okviru TAIEX Workshop „Quality System in Transfusion Medicine“ – predavač na tečaju.
 • Održano 8 mjesečnih sastanaka s korisnicima proizvoda i usluga HZTM. Na sastancima se redovito raspravljalo o tekućim problemima oko pilot projekta reorganizacije transfuzijske djelatnosti i oko uvođenja kompjuterskog sustava Delfin. Prodiskutirani su godišnji planovi potreba bolnica za krvnim pripravcima, izdavanje krvnih pripravaka bolnicama i posljedično uništavanje krvnih pripravaka koji nisu utrošeni za transfuzijsko liječenje. Također se raspravljalo oko problema s prijevozom krvi i zračenjem krvnih pripravaka.
 • Organizacija i sudjelovanje na 12 IHN seminaru u veljači 2010.g.
 • Hemovigilancija – prikupljanje i obrada podataka OŠR/OŠD, izrada i slanje izvještaja u MZSS , ALMP i IHN (ISTARE)

12. Vanjske stanice u okviru HZTM

Aktivnosti za Referentni centar tijekom 2010.g.

Transfuzijska jedinica pri KB Merkur

 1. Aktivno sudjelovanje u izradi dokumentacije za dobivanje licence djelatnosti uzimanja, obrade i pohrane krvotvornih matičnih stanica
 2. Konzultativne aktivnosti u transfuzijskom liječenju bolesnika KB Merkur
 3. Aktivna trajna edukacija liječnika i ostalog medicinskog osoblja KB Merkur uključenih u proces transfuzijskog liječenja
 4. Trajna edukacija djelatnika VŠS i SSS na radilištu u području dobre kliničke transfuzijske prakse
 5. Stručno usavršavanje djelatnika (liječnika i tehničara) na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima
 6. Edukacija i provjera znanja liječnika na specijalizaciji iz transfuzijske medicine u okviru specijalizantskog staža iz područja kliničke transfuzijske medicine
 7. Sudjelovanje u vanjskoj kontroli imunohematološkog testiranja
 8. Sudjelovanje u vanjskom certifikacijskom auditu
 9. Aktivno sudjelovanje u radu bolničkog Povjerenstva za transfuzijsko liječenje KB Merkur (funkcija predsjednice Povjerenstva).
 10. Postavljeno je istraživanje opravdanosti profilaktičkih transfuzija plazme i trombocita kod invanzivnih zahvata.
 11. Unapređenje bolničkog haemovigilanca i usklađivanje s legislativom u području kliničke transfuzijske medicine
 12. Transfuziolog HZTM s rasporedom rada na radilištu TSM u funkciji predsjednice Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite HLZ i koordinatora programa PATH aktivno sudjeluje u području kvalitete zdravstvene zaštite na domaćoj i međunarodnoj razini. U lipnju 2010. godine izabrana je za člana Izvršnog odbora Europskog društva (ESQH). Autor je indikatora “Use of blood” koji je uvršten u indikatore PATH.

 Transfuzijska jedinica pri Klinici za traumatologiju

Nakon novog ustrojstva bolničkih ustanova u gradu Zagrebu, Klinika za traumatologiju je pripala KB Sestre Milosrdnice. Zamoljeni smo da još tijekom 2010. i 2011.g. pružamo uslugu u Klinici za traumatologiju dok se KB Milosrdnice ne opreme kadrovski i tehnički kako bi mogle centralizirati transfuzijsku djelatnost.

 1. Edukacija djelatnika Klinike za traumatologiju
 2. Provedeno je stručno usavršavanje djelatnika (liječnika i tehničara) na stručnim skupovima
 3. Edukacija u okviru tečaja iz transfuzijske medicine, liječnika na specijalizaciji iz transfuzijske medicine.
 4. Sudjelovanje u vanjskoj kontroli imunohematološkog testiranja

Povratak na sadržaj