Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Molimo darivatelje svih krvnih grupa da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Natječaj za prijam doktora medicine na specijalizaciju

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Z A G R E B,   Petrova 3

Na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) a u skladu s odobrenim Planom specijalizacija Klasa: 131-01/13-01/20 Ur.broj: 534-07-1-3-2/2-13-2 od 30. srpnja 2013. godine te članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu ravnateljica raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam doktora medicine na specijalizaciju iz

 

1. kliničke mikrobiologije, na neodređeno vrijeme

OPĆI  UVJETI:

 • zdravstveni radnik/ca visoke stručne spreme, doktor medicine
 • odobrenje za samostalan rad
 • aktivno znanje jednog stranog jezika

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:

 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. diplomu Medicinskog fakulteta,
 4. uvjerenje o položenom  državnom stručnom ispitu,
 5. odobrenje za samostalan rad (licenca Hrvatske liječničke komore),
 6. potvrdu o aktivnom znanju jednog stranog jezika,
 7. prijepis položenih ispita na studiju,
 8. dokaz o radnom iskustvu-preslik radne knjižice ili potvrda o radnom iskustvu,
 9. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 10. potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (ukoliko imaju takvu potvrdu).

U svrhu određivanja redoslijeda pristupnika, i odobrenja specijalizacije pristupnik je dužan priložiti izvornike ili preslike slijedećih dokumenata:

 1. potvrdu o duljini trajanja studija-obvezno,
 2. potvrdu o prosjeku ocjena na studiju-obvezno,
 3. potvrdu o nagradama za vrijeme studija-ukoliko ima,
 4. potvrdu o poslijediplomskom studiju, magisteriju ili doktoratu-ukoliko ima,
 5. popis objavljenih radova,
 6. potvrda o stručnim znanstvenim aktivnostima,
 7. potvrda o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 8. potvrdu o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti-ukoliko ima.

Utvrđivanje redoslijeda pristupnika provest će se sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine broj 154/08). Izbor pristupnika utvrđuje se zbrajanjem bodova koje su pristupnici ostvarili na temelju provedenog bodovanja i razgovora s povjerenstvom.

Na razgovor s povjerenstvom pristupnici su obvezni povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.

O terminu razgovora svaki kandidat se obavještava pisanim putem.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana računajući od dana objave u Večernjem listu.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, na natječaj za dodjelu specijalizacije mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, obvezni su dokaz o statusu na temelju kojega ostvaruju prednost te dokaz o nezaposlenosti dostaviti zajedno s prijavom na natječaj i ostalom dokumentacijom.

S odabranim kandidatima ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme.

Prijavu na natječaj s traženim dokumentima dostaviti na adresu: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb Petrova 3 s naznakom „Natječaj-specijalizacija“. 

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti na razmatranje.

Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici HZTM najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog razgovora s kandidatima u natječaju.