Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha krvi krvnih grupa A ,B i 0 molimo darivatelje da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Natječaj za prijam doktora medicine na specijalizaciju

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Z A G R E B,   Petrova 3

Na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) a u skladu s odobrenim Planom specijalizacija Klasa: 131-01/13-01/20 Ur.broj: 534-07-1-3-2/2-13-2 od 30. srpnja 2013. godine te članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu ravnateljica raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam doktora medicine na specijalizaciju iz

 

1. kliničke mikrobiologije, na neodređeno vrijeme

OPĆI  UVJETI:

 • zdravstveni radnik/ca visoke stručne spreme, doktor medicine
 • odobrenje za samostalan rad
 • aktivno znanje jednog stranog jezika

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:

 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. diplomu Medicinskog fakulteta,
 4. uvjerenje o položenom  državnom stručnom ispitu,
 5. odobrenje za samostalan rad (licenca Hrvatske liječničke komore),
 6. potvrdu o aktivnom znanju jednog stranog jezika,
 7. prijepis položenih ispita na studiju,
 8. dokaz o radnom iskustvu-preslik radne knjižice ili potvrda o radnom iskustvu,
 9. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 10. potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (ukoliko imaju takvu potvrdu).

U svrhu određivanja redoslijeda pristupnika, i odobrenja specijalizacije pristupnik je dužan priložiti izvornike ili preslike slijedećih dokumenata:

 1. potvrdu o duljini trajanja studija-obvezno,
 2. potvrdu o prosjeku ocjena na studiju-obvezno,
 3. potvrdu o nagradama za vrijeme studija-ukoliko ima,
 4. potvrdu o poslijediplomskom studiju, magisteriju ili doktoratu-ukoliko ima,
 5. popis objavljenih radova,
 6. potvrda o stručnim znanstvenim aktivnostima,
 7. potvrda o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 8. potvrdu o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti-ukoliko ima.

Utvrđivanje redoslijeda pristupnika provest će se sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine broj 154/08). Izbor pristupnika utvrđuje se zbrajanjem bodova koje su pristupnici ostvarili na temelju provedenog bodovanja i razgovora s povjerenstvom.

Na razgovor s povjerenstvom pristupnici su obvezni povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.

O terminu razgovora svaki kandidat se obavještava pisanim putem.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana računajući od dana objave u Večernjem listu.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, na natječaj za dodjelu specijalizacije mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, obvezni su dokaz o statusu na temelju kojega ostvaruju prednost te dokaz o nezaposlenosti dostaviti zajedno s prijavom na natječaj i ostalom dokumentacijom.

S odabranim kandidatima ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme.

Prijavu na natječaj s traženim dokumentima dostaviti na adresu: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb Petrova 3 s naznakom „Natječaj-specijalizacija“. 

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti na razmatranje.

Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici HZTM najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog razgovora s kandidatima u natječaju.