Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha svih krvnih grupa, pozivamo darivatelje da se odazovu darivanju. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Natječaj

HRVATSKI ZAVOD ZA
TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Z A G R E B,   Petrova 3
Klasa: 112-01/15-02/07
Ur.broj: 251-541-03/1-15-1
Zagreb, 24. studenoga 2015.

Na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15.) u skladu s  Planom specijalizacija odobrenim od Ministarstva zdravlja, Klasa: 131-01/14-01/114 Ur.broj: 534-07-1-3-2/2-14-02 od 17. listopada 2014. godine te članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu ravnateljica objavljuje

N A T J E Č A J
za specijalističko usavršavanje doktora medicine
iz transfuzijske medicine – 3 specijalizanta

 

            OPĆI  UVJETI:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, stručnog zvanja doktor medicine
 • odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu na natječaj, životopis, domovnicu i diplomu Medicinskog fakulteta, radi bodovanja pristupnici su dužni priložiti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u presliku u skladu s člankom 5. Pravilnika:

 • odobrenje za samostalan rad,
 • prijepis položenih ispita na studiju,
 • potvrdu o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 • dokaz o nagradama za vrijeme studija,
 • potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
 • popis objavljenih radova i kopije radova,
 • ugovor o radu ako pristupnik radi ili je radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
 • elektronički ispis HZMO o stečenom stažu osiguranja,
 • potvrdu o nekažnjavanju.

Preslik rezultata psihološkog testiranja čini obveznu dokumentaciju natječaja.

Mjerila za utvrđivanje redosljeda pristupnika utvrđena su člankom 3. Pravilnika.

Sa svakim pristupnikom obavit će se razgovor u roku od 30 dana od roka isteka za podnošenje prijava na ovaj natječaj.

Obavijest o terminu razgovora s pristupnicima bit će objavljena na internetskoj stranici HZTM, a pristupnici će biti pozvani na razgovor i putem elektroničke pošte. Na razgovoru s Povjerenstvom pristupnici su obvezni predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave. Ovaj natječaj objavljuje se u dnevnom tisku „Večernji list“ i „Narodnim novinama“. Rok od 8 dana teče računajući od dana objave u onom glasilu u kojem je natječaj objavljen kasnije.

Na natječaj za dodjelu specijalizacije mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s traženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i adresom stanovanja, adresom elektroničke pošte i brojem telefona, dostaviti putem pošte ili izravno u pisarnicu na adresu: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb Petrova 3 s naznakom „Natječaj za specijalizaciju“.

            Nepravovremene i nepotpune prijave bit će izuzete i neće se razmatrati.

S odabranim kandidatima ugovor o radu sklopit će se na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci i ugovor o specijalističkom usavršavanju s međusobnim pravima i obvezama.

Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti u propisanom roku na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici HZTM nakon obavljenog razgovora kandidata s Povjerenstvom.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu ovog natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata.