Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog smanjenih zaliha molimo darivatelje svih krvnih grupa, a posebno krvne grupe 0 + da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Odsjek za virusnu dijagnostiku (DVD)

Voditelj odsjeka za virusnu dijagnostiku (DVD) je dr. sc. Jasna Bingulac-Popović, specijalist medicinske biokemije

Molekularna dijagnostika virusa hepatitisa B (HBV-DNA), hepatitisa C (HCV-RNA),virusa humane imunodeficijencije koji uzrokuje AIDS-Sindrom stečene imunodeficijencije (HIV-1-RNA), virusa hepatitisa G (HGV-RNA), citomegalovirusa (CMV-DNA), Epstein Barr virusa (EBV-DNA) provodi se na zahtjev liječnika za umnožavanjem dijela genoma virusa kao dokaz da li se radi o infekciji u tijeku, pomoću visokokvalitetnih real-time PCR komercijalnih testova (CE markica). Kvantitativni testovi  za utvrđivanje titra virusa (viral load) za viruse: HCV, HBV, HIV-1, CMV i EBV, kao i određivanje genotipa (HCV, HBV) traže se na zahtjev kliničara kod bolesnika prije terapije, kao i u tijeku terapije  za praćenje uspješnosti antivirusne terapije. Za praćenje rezistencije na terapiju kod hepatitis B virusa vrši se pretraga HBV-DR (drug resistance) ispitivanjem pojave mutacija na kodonima 80,173, 180, 181, 204 i 236 koje ukazuju na početak i razvoj rezistencije na liječenje pomoću antivirusnih lijekova. U slučaju prisustva rezistencije kliničar donosi odluku o promjeni antivirusne terapije.