Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog smanjenih zaliha molimo darivatelje svih krvnih grupa, a posebno krvne grupe 0 + da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Služba upravljanja kvalitetom u transfuzijskoj medicini - UKM

Rukovoditelj:

Prim. Tomislav Vuk, dr.med. specijalist transfuziolog

Ostali radnici:
Ružica Štimac, dipl.inž.biologije
Marina Dumenčić, administrator
Jagoda Petričević, administrator

 • Predlaganje Politike kvalitete
 • Predlaganje smjernica i rješenja na razini MED vezano uz sustav upravljanja kvalitetom
 • Planiranje kvalitete na razini europskih direktiva, važeće zakonske regulative i stručnih standarda
 • Upravljanje dokumentacijom sustava kvalitete MED
  • Dokumenti sustava kvalitete su potrebni radi djelotvornog planiranja, izvođenja,upravljanja i nadzora nad procesima i radnjama. Dokumenti su primjereni, periodički ocjenjivani i ažurirani. Osiguravamo da su odgovarajuća izdanja važećih dokumenata dostupna na mjestima uporabe, a zastarjeli dokumenti povučeni.
 • Upravljanje rizicima u MED
  • Upravljanje rizikom je sustavni postupak za procjenu, kontrolu, smanjenje i praćenje rizika (kombinacije vjerojatnosti pojave i stupnja težine pojave za određenu štetu) za kvalitetu tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda
 • Odobravanje i nadzor nad provedbom kontrola izmjena i validacija u MED
  • Kontrola izmjena je sustav kojim se na kontrolirani i koordinirani način procjenjuje, dokumentira, odobrava i uvodi nove ulazne materijale, procese, sustave, opremu i testiranja. Također sustav koji kontrolira izmjene ulaznih materijala, procesa, prostora, sustava, opreme, laboratorijskog ispitivanja i kontrole kvalitete proizvoda s ciljem da se osigura odgovarajuća kvaliteta proizvoda i trajan validirani status sustava na koji se izmjena odnosi
  • Validacija je postupak dokumentiranog dokazivanja koji daje visoki stupanj sigurnosti da će bilo koji proces, oprema, materijal, aktivnost ili sustav davati rezultat/proizvod za koji je unaprijed određena specifikacija i atributi kvalitete.
 • Planiranje, organiziranje i sudjelovanje u provedbi unutarnjih i vanjskih prosudbi sustava upravljanja kvalitetom
  • Prosudba kvalitete je sustavna, neovisna i dokumentirana provjera s ciljem da se utvrdi jesu li aktivnosti i rezultati koji se odnose na kvalitetu u skladu s planiranim i utvrđenim zahtjevima i postupcima, da li su postupci prikladni za postizanje postavljenih ciljeva kvalitete i jesu li djelotvorno provedeni. U službi se na godišnjoj razini planiraju, organiziraju i provode unutarnje procjene sustava kvalitete najmanje jedan puta godišnje u svakoj ustrojstvenoj jedinici
 • Prikupljanje i praćenje pokazatelje kvalitete, praćenje učinkovitosti procesa putem pokazatelja kvalitete te izrada izvješća za Upravinu ocjenu
 • Organizacija sastanaka Upravine ocjene sustava kvalitete, predlaganje popravnih/zaštitnih radnji na Upravinoj ocjeni te poticanje poboljšanja procesa
  • Uprava periodično ocjenjuje djelotvornost sustava kvalitete prema godišnjim planovima radi osiguranja njegove stalne prikladnosti i učinkovitosti. Temeljem rezultata Upravine ocjene predlažu se popravne i zaštitne radnje i poboljšanja sustava kvalitete
 • Praćenje provedbe i učinkovitosti popravnih i zaštitnih radnji propisanih temeljem unutarnjih i vanjskih prosudbi i Upravinih ocjena sustava kvalitete
  • Popravne i zaštitne radnje pokreću se kako bi se izbjeglo, odnosno spriječilo opetovanu pojavu nesukladnosti ili odstupanja bilo koje vrste unutar sustava kvalitete
 • Organizacija i održavanje sastanaka s ključnim korisnicima proizvoda i usluga HZTM-MED i provođenje ispitivanja zadovoljstva korisnika proizvoda i usluga HZTM-MED
  • Kako bi ispunio očekivanja korisnika proizvoda i usluga HZTM kroz razmjenu mišljenja, pojašnjenja korištenih postupaka i slično, potiče suradnju s korisnicima proizvoda i usluga. Svaka povratna informacija o kvaliteti proizvoda i usluge koristi HZTM-u u postupku ocjenjivanja zadovoljstva korisnika, što je najveći poticaj za stalno poboljšavanje kvalitete proizvoda i usluga.
 • Suradnja s vanjskim konzultantskim, certifikacijskim i akreditacijskim ustanovama te organizacija aktivnosti i sudjelovanje u postupcima certifikacija i akreditacija laboratorija HZTM-MED
 • Organizacija i provođenje  izobrazbe djelatnika iz područja  upravljanja kvalitetom
 • Prikupljanje i razmjena podataka s Komisijom Europske Unije, Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Vijećem Europe

Unutar Službe upravljanja kvalitetom u transfuzijskoj medicini nalaze se slijedeće ustrojstvene jedinice: