Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha svih krvnih grupa, pozivamo darivatelje da se odazovu darivanju. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti (OKB)

Tel: 01/46 00 325 ; fax: 01/46 00 306

Voditeljica:

Sandra Jagnjić, dr.med., specijalist transfuzijske medicine
sandra.jagnjic@hztm.hr

Djelatnici

  • 2 doktora medicine
  • 2 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike
  • 5 zdravstvenih tehničara

Djelatnost odjela

 Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti radi u dva odsjeka: Odsjek za dijagnostičko testiranje i Odsjek za potvrdno testiranje. Djelatnost Odsjeka za dijagnostičko testiranje uključuje serološku dijagnostiku biljega hepatitisa A, B, C, D i E te HIV-a, sifilisa, EBV-a, CMV-a, Toxo, Borrelia, HTLV-a I/II, Rubella i Plasmodium spp. U Odsjeku za potvrdno testiranje obavljaju se referentna potvrdna testiranja dobrovoljnih davatelja krvi (DDK) za potrebe cijele transfuzijske djelatnosti RH i za pacijente. Godišnje obavimo oko 145.000 pretraga za koje koristimo imunokemijske i imunoblot testove. Radimo u dvije smjene i u pripravnosti smo 0-24 za potrebe testiranja donora organa.

          Kako bi osigurali kvalitetu naših usluga i proizvoda, a to je laboratorijski nalaz, uspostavili smo sustav kvalitete, sa svim svojim područjima, i mehanizme neprekidnog poboljšanja, za sve laboratorijske procese, predanalitičke (na koje možemo utjecati), analitičke i poslijeanalitičke. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu (HZTM) ima uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 koji se primjenjuje na slijedeća područja: Prikupljanje, ispitivanje, prerada, pohrana i distribucija krvi i krvnih pripravaka te Pružanje usluga laboratorijskog ispitivanja bolesnicima i trudnicama. Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti je također osposobljen i prema zahtjevima norme HRN EN ISO 15189:2012, a akreditirane pretrage su: HBsAg (dokazivanje prisutnosti površinskog antigena virusa hepatitisa B), anti-HCV  (dokazivanje prisutnosti antitijela na  virus hepatitisa C), HIV Ag/At (istovremeno dokazivanje prisutnosti HIV p24 Ag i antitijela na HIV-1 i HIV-2) te anti-TP (dokazivanje prisutnosti antitijela na Treponema pallidum).

          Dio osiguranja kvalitete rada u serološkom laboratoriju je i vanjska procjena kvalitete rada / testiranja (u kojima sudjelujemo od 1992.), kao što su to npr. organizirane komercijalne sheme procjene kvalitete: NRL (National serology Reference Laboratory, Australia), QCMD (Škotska), MCA (Nizozemska) ili ESfEQA (Njemačka), INSTAND (Njemačka) te u shemama organiziranima od Vijeća Europe (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM)). Uspješnost nam je 100%-tna!

          Organiziramo i nacionalnu vanjsku procjenu kvalitete serološkog testiranja (NEQAS)  svih laboratorija u Službi za transfuzijsku medicinu RH i ostalih privatnih i državnih laboratorija koji se žele uključiti. A od 2016. godine uključilo se i 10 laboratorija iz BiH. 

          Također pripremamo i provodimo verifikaciju opreme i testova za serološka testiranja davatelja krvi, pacijenata i donora organa na hrvatskom tržištu. Provodimo primjenjiva istraživanja za potrebe Službe za transfuzijsku medicinu RH, kao što je npr. prevalencija anti-HBc biljega u DDK-a ili seroprevalencija  hepatitisa E u populaciji DDK-a HZTM-a. U Odjelu su pripremljeni HBsAg standardi (0,125 i 0,2 IU/mL).

          U Odjelu vodimo nacionalni registar zaraženih DDK-a i pratimo epidemiološke karakteristike populacije DDK-a RH, provodimo edukaciju djelatnika, vanjskih djelatnika i korisnika, a i osposobljeni djelatnici  sudjeluju u provedbi unutarnjih prosudbi kvalitete sukladno zahtjevima ISO 9001:2008. Djelatnost Odjela obuhvaća i obavještavanje DDK-a o rezultatima seroloških testiranja i procjenu ostatnog rizika od krvlju prenosivih bolesti za RH.

 

Popis pretraga koje se rade u OKB

SEROLOŠKA DIJAGNOSTIKA

1. Hepatitisa A    

Anti-HAV

Anti-HAV IgM

2.  Hepatitisa B

HBsAg kvalitativni test

HBsAg kvantitativni test

HBsAg test neutralizacije

Anti-HBs

Anti-HBc ukupni (IgG+IgM)

Anti-HBc IgM

HBeAg

Anti-HBe

3.  Hepatitisa C

Anti-HCV

HCV antigen kvantitativni test

HCV Ag/At kombinirani test

Potvrdni (imunoblot) test na anti-HCV

4.  Hepatitisa D

HD Ag

Anti-HD IgG

Anti-HD IgM

5. Hepatitisa E

Anti-HEV IgG

Anti-HEV IgM

6. HIV infekcije

HIV Ag/At kombinirani test   

Anti-HIV 1/2

HIV1 p24 Ag

Potvrdni (imunoblot) test na anti-HIV ½

7. Sifilisa

Anti-TP - antitreponemski test (IgG+IgM)

Anti-TP IgM

TPHA kvantitativni test

RPR

Potvrdni (imunoblot) test na antitreponemska antitijela

8. EBV infekcije

Anti-EBV VCA/EA IgG

Anti-EBV VCA IgM

Anti-EBNA IgG

Anti-EBV heterofilna antitijela

9. CMV infekcije

Anti-CMV IgG

Anti-CMV IgM

10. Toxoplasmoze

Anti-Toxo IgG

Anti-Toxo IgM

11. Rubeole

Anti-Rubella IgG

Anti-Rubella IgM

12. Borelioze

Anti-Borrelia IgG

Anti-Borrelia IgM

 

13. HTLV infekcije

Anti-HTLV I/II

14. Malarije

Anti-Plasmodium spp (ELISA).

 

 

NAPUTAK  KORISNICIMA USLUGA SEROLOŠKIH TESTIRANJA

ODJELA ZA DIJAGNOSTIKU KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI  HZTM 

 UZORAK  KRVI – KVALITETA ZA KOJU VI  ODGOVARATE


VRSTA

Serološka testiranja na biljege virusnih hepatitisa A, B, C, D i E te na HIV, sifilis, Toxo, CMV, Rubella, EBV, HTLV-I/II, Borrelia i Plasmpdium spp. infekcije izvode se iz seruma ili plazme, dakle iz uzorka pune krvi uzete bez ili s antikoagulansom. 

Preporučamo uzeti uzorak bez antikoagulansa / epruveta s crvenim čepom.

 

KOLIČINA

Količinu uzorka potrebnu za testiranje, određuje vrsta primijenjenih testova i  potreba ponavljanja testiranja. Za kompletne biljege hepatitisa potrebno je  oko 1-2 mL seruma. Ovu količinu osigurava epruveta od 7-10 mL pune krvi.

Zbog uklanjanja mogućnosti zamjene uzorka preporučamo da nam pošaljete originalne  epruvete s punom krvi.

 

 

NAČIN ČUVANJA

 

Uzorak se po vađenju drži do 4 sata na sobnoj temperaturi, a potom se stavi u hladnjak pri temperaturi od 2-8 oC do idućeg dana.

Preporučamo uzorak dostaviti odmah ili istog dana.

 

 

TRANSPORT

Transport poštom pri sobnoj temperaturi  unutar 3 dana je dopušten.

Za duži transport ili temperaturu > od 25 oC treba osigurati hlađenje.

Preporučamo  dostavu putem Službe hitne dostave na sobnoj temperaturi (<25 oC) ili uz hlađenje unutar 24 sata.


OBILJEŽAVANJE

Epruveta s uzorkom krvi  mora biti obilježena  naljepnicom na kojoj su ime i prezime pacijenta i datum uzimanja uzorka krvi.

Na uputnici, prema važećim Standardima transfuzijske medicine, osim imena i prezimena pacijenta mora biti naziv ustanove, OIB ili MBO ili broj putovnice pacijenta (za strance), datum rođenja, pretrage koje se traže, datum i vrijeme vađenja krvi, potpis osobe koja je vadila krv, dijagnoza i/ili uputna dijagnoza, naziv pretrage koja se traži, medikamentozna terapija, cijepljenje protiv hepatitisa B (da-ne),  potpis i faksimil liječnika te oznaku hitnosti za potrebe hitnog ili ultra hitnog testiranja i način dostave rezultata za hitna testiranja/fax , telefon.

Preporučamo navesti čim veći broj podataka, kako bismo način testiranja i tumačenje dobivenih rezultata učinili kvalitetnijim. Svi podaci ostaju trajno što znači da sve informacije o davnim testiranjima Vaših pacijenata možete naknadno zatražiti.


NAPUTAK  KORISNICIMA USLUGA SEROLOŠKIH TESTIRANJA

ODJELA ZA DIJAGNOSTIKU KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI  HZTM

 UZORAK  KRVI – KVALITETA ZA KOJU ODGOVORA HZTM

 

 

PRIJEM

Uzorci krvi mogu se dostaviti radnim danom od 7:30 do 15:00 h za redovnu obradu, a hitni se dostavljaju u HZTM  tijekom  24 sata.

Za vrlo hitna testiranja /unutar 2 sata/ potrebno je telefonski dogovoriti  testiranje s voditeljem Odjela ili glavnim tehničarom na tel: 01/46 00 325 tijekom dana  ili  djelatnikom HZTM-a u smjeni na tel: 01/46 00 321.

 

 

VRIJEME OBRADE

 

Redovni uzorci  se obrade u roku 7 dana, ovisno o broju traženih analiza.

Hitni uzorci koji imaju na uputnici oznaku hitno obrade se unutar 24 sata, a ultra hitni uzorci obrade se unutar 2 sata od prijema. Hitna obrada moguća je radnim danom od 8-20 h.

 

 

 

IZDAVANJE NALAZA

 

Nalazi se izdaju po završenom testiranju u pismenom obliku. Upućuju se na adresu pošiljatelja ili prema zahtjevu na uputnici.

Nalazi se mogu i faksirati, a potom slati poštom, ili slati poštom. Nalaze u slučaju hitnosti možete zatražiti telefonom od VSS djelatnika Odjela na tel: 01/46 00 325.

 

 

 

CIJENE USLUGA I NAČIN PLAĆANJA  

Cijene usluga nalaze se u Cjeniku usluga  HZTM-a, koji se dostavlja svakom  korisniku usluga s kojim je sklopljen ugovor ili na zahtjev. Cjenik se mijenja ukoliko se po Natječajima javne nabave promjene cijene reagensa.

Za sve informacije o cijenama možete se obratiti našoj Službi naplate.

 

 

 

 

POHVALE I REKLAMACIJE

Sve pohvale ili reklamacije  na naš rad su dobrodošle jer imaju značajan učinak na kvalitetu našeg rada. Možete ih uputiti putem e-mail-a, poštom ili usmeno na nas ili Odjel osiguranja kvalitete Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu.

Zahvaljujemo na suradnji!