Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog smanjenih zaliha molimo darivatelje svih krvnih grupa, a posebno krvne grupe 0 + da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti (OKB)

Tel: 01/46 00 325 ; fax: 01/46 00 306

Voditeljica:

Sandra Jagnjić, dr.med., specijalist transfuzijske medicine
sandra.jagnjic@hztm.hr

Djelatnici

  • 2 doktora medicine
  • 2 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike
  • 5 zdravstvenih tehničara

Djelatnost odjela

 Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti radi u dva odsjeka: Odsjek za dijagnostičko testiranje i Odsjek za potvrdno testiranje. Djelatnost Odsjeka za dijagnostičko testiranje uključuje serološku dijagnostiku biljega hepatitisa A, B, C, D i E te HIV-a, sifilisa, EBV-a, CMV-a, Toxo, Borrelia, HTLV-a I/II, Rubella i Plasmodium spp. U Odsjeku za potvrdno testiranje obavljaju se referentna potvrdna testiranja dobrovoljnih davatelja krvi (DDK) za potrebe cijele transfuzijske djelatnosti RH i za pacijente. Godišnje obavimo oko 145.000 pretraga za koje koristimo imunokemijske i imunoblot testove. Radimo u dvije smjene i u pripravnosti smo 0-24 za potrebe testiranja donora organa.

          Kako bi osigurali kvalitetu naših usluga i proizvoda, a to je laboratorijski nalaz, uspostavili smo sustav kvalitete, sa svim svojim područjima, i mehanizme neprekidnog poboljšanja, za sve laboratorijske procese, predanalitičke (na koje možemo utjecati), analitičke i poslijeanalitičke. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu (HZTM) ima uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 koji se primjenjuje na slijedeća područja: Prikupljanje, ispitivanje, prerada, pohrana i distribucija krvi i krvnih pripravaka te Pružanje usluga laboratorijskog ispitivanja bolesnicima i trudnicama. Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti je također osposobljen i prema zahtjevima norme HRN EN ISO 15189:2012, a akreditirane pretrage su: HBsAg (dokazivanje prisutnosti površinskog antigena virusa hepatitisa B), anti-HCV  (dokazivanje prisutnosti antitijela na  virus hepatitisa C), HIV Ag/At (istovremeno dokazivanje prisutnosti HIV p24 Ag i antitijela na HIV-1 i HIV-2) te anti-TP (dokazivanje prisutnosti antitijela na Treponema pallidum).

          Dio osiguranja kvalitete rada u serološkom laboratoriju je i vanjska procjena kvalitete rada / testiranja (u kojima sudjelujemo od 1992.), kao što su to npr. organizirane komercijalne sheme procjene kvalitete: NRL (National serology Reference Laboratory, Australia), QCMD (Škotska), MCA (Nizozemska) ili ESfEQA (Njemačka), INSTAND (Njemačka) te u shemama organiziranima od Vijeća Europe (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM)). Uspješnost nam je 100%-tna!

          Organiziramo i nacionalnu vanjsku procjenu kvalitete serološkog testiranja (NEQAS)  svih laboratorija u Službi za transfuzijsku medicinu RH i ostalih privatnih i državnih laboratorija koji se žele uključiti. A od 2016. godine uključilo se i 10 laboratorija iz BiH. 

          Također pripremamo i provodimo verifikaciju opreme i testova za serološka testiranja davatelja krvi, pacijenata i donora organa na hrvatskom tržištu. Provodimo primjenjiva istraživanja za potrebe Službe za transfuzijsku medicinu RH, kao što je npr. prevalencija anti-HBc biljega u DDK-a ili seroprevalencija  hepatitisa E u populaciji DDK-a HZTM-a. U Odjelu su pripremljeni HBsAg standardi (0,125 i 0,2 IU/mL).

          U Odjelu vodimo nacionalni registar zaraženih DDK-a i pratimo epidemiološke karakteristike populacije DDK-a RH, provodimo edukaciju djelatnika, vanjskih djelatnika i korisnika, a i osposobljeni djelatnici  sudjeluju u provedbi unutarnjih prosudbi kvalitete sukladno zahtjevima ISO 9001:2008. Djelatnost Odjela obuhvaća i obavještavanje DDK-a o rezultatima seroloških testiranja i procjenu ostatnog rizika od krvlju prenosivih bolesti za RH.

 

Popis pretraga koje se rade u OKB

SEROLOŠKA DIJAGNOSTIKA

1. Hepatitisa A    

Anti-HAV

Anti-HAV IgM

2.  Hepatitisa B

HBsAg kvalitativni test

HBsAg kvantitativni test

HBsAg test neutralizacije

Anti-HBs

Anti-HBc ukupni (IgG+IgM)

Anti-HBc IgM

HBeAg

Anti-HBe

3.  Hepatitisa C

Anti-HCV

HCV antigen kvantitativni test

HCV Ag/At kombinirani test

Potvrdni (imunoblot) test na anti-HCV

4.  Hepatitisa D

HD Ag

Anti-HD IgG

Anti-HD IgM

5. Hepatitisa E

Anti-HEV IgG

Anti-HEV IgM

6. HIV infekcije

HIV Ag/At kombinirani test   

Anti-HIV 1/2

HIV1 p24 Ag

Potvrdni (imunoblot) test na anti-HIV ½

7. Sifilisa

Anti-TP - antitreponemski test (IgG+IgM)

Anti-TP IgM

TPHA kvantitativni test

RPR

Potvrdni (imunoblot) test na antitreponemska antitijela

8. EBV infekcije

Anti-EBV VCA/EA IgG

Anti-EBV VCA IgM

Anti-EBNA IgG

Anti-EBV heterofilna antitijela

9. CMV infekcije

Anti-CMV IgG

Anti-CMV IgM

10. Toxoplasmoze

Anti-Toxo IgG

Anti-Toxo IgM

11. Rubeole

Anti-Rubella IgG

Anti-Rubella IgM

12. Borelioze

Anti-Borrelia IgG

Anti-Borrelia IgM

 

13. HTLV infekcije

Anti-HTLV I/II

14. Malarije

Anti-Plasmodium spp (ELISA).

 

 

NAPUTAK  KORISNICIMA USLUGA SEROLOŠKIH TESTIRANJA

ODJELA ZA DIJAGNOSTIKU KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI  HZTM 

 UZORAK  KRVI – KVALITETA ZA KOJU VI  ODGOVARATE


VRSTA

Serološka testiranja na biljege virusnih hepatitisa A, B, C, D i E te na HIV, sifilis, Toxo, CMV, Rubella, EBV, HTLV-I/II, Borrelia i Plasmpdium spp. infekcije izvode se iz seruma ili plazme, dakle iz uzorka pune krvi uzete bez ili s antikoagulansom. 

Preporučamo uzeti uzorak bez antikoagulansa / epruveta s crvenim čepom.

 

KOLIČINA

Količinu uzorka potrebnu za testiranje, određuje vrsta primijenjenih testova i  potreba ponavljanja testiranja. Za kompletne biljege hepatitisa potrebno je  oko 1-2 mL seruma. Ovu količinu osigurava epruveta od 7-10 mL pune krvi.

Zbog uklanjanja mogućnosti zamjene uzorka preporučamo da nam pošaljete originalne  epruvete s punom krvi.

 

 

NAČIN ČUVANJA

 

Uzorak se po vađenju drži do 4 sata na sobnoj temperaturi, a potom se stavi u hladnjak pri temperaturi od 2-8 oC do idućeg dana.

Preporučamo uzorak dostaviti odmah ili istog dana.

 

 

TRANSPORT

Transport poštom pri sobnoj temperaturi  unutar 3 dana je dopušten.

Za duži transport ili temperaturu > od 25 oC treba osigurati hlađenje.

Preporučamo  dostavu putem Službe hitne dostave na sobnoj temperaturi (<25 oC) ili uz hlađenje unutar 24 sata.


OBILJEŽAVANJE

Epruveta s uzorkom krvi  mora biti obilježena  naljepnicom na kojoj su ime i prezime pacijenta i datum uzimanja uzorka krvi.

Na uputnici, prema važećim Standardima transfuzijske medicine, osim imena i prezimena pacijenta mora biti naziv ustanove, OIB ili MBO ili broj putovnice pacijenta (za strance), datum rođenja, pretrage koje se traže, datum i vrijeme vađenja krvi, potpis osobe koja je vadila krv, dijagnoza i/ili uputna dijagnoza, naziv pretrage koja se traži, medikamentozna terapija, cijepljenje protiv hepatitisa B (da-ne),  potpis i faksimil liječnika te oznaku hitnosti za potrebe hitnog ili ultra hitnog testiranja i način dostave rezultata za hitna testiranja/fax , telefon.

Preporučamo navesti čim veći broj podataka, kako bismo način testiranja i tumačenje dobivenih rezultata učinili kvalitetnijim. Svi podaci ostaju trajno što znači da sve informacije o davnim testiranjima Vaših pacijenata možete naknadno zatražiti.


NAPUTAK  KORISNICIMA USLUGA SEROLOŠKIH TESTIRANJA

ODJELA ZA DIJAGNOSTIKU KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI  HZTM

 UZORAK  KRVI – KVALITETA ZA KOJU ODGOVORA HZTM

 

 

PRIJEM

Uzorci krvi mogu se dostaviti radnim danom od 7:30 do 15:00 h za redovnu obradu, a hitni se dostavljaju u HZTM  tijekom  24 sata.

Za vrlo hitna testiranja /unutar 2 sata/ potrebno je telefonski dogovoriti  testiranje s voditeljem Odjela ili glavnim tehničarom na tel: 01/46 00 325 tijekom dana  ili  djelatnikom HZTM-a u smjeni na tel: 01/46 00 321.

 

 

VRIJEME OBRADE

 

Redovni uzorci  se obrade u roku 7 dana, ovisno o broju traženih analiza.

Hitni uzorci koji imaju na uputnici oznaku hitno obrade se unutar 24 sata, a ultra hitni uzorci obrade se unutar 2 sata od prijema. Hitna obrada moguća je radnim danom od 8-20 h.

 

 

 

IZDAVANJE NALAZA

 

Nalazi se izdaju po završenom testiranju u pismenom obliku. Upućuju se na adresu pošiljatelja ili prema zahtjevu na uputnici.

Nalazi se mogu i faksirati, a potom slati poštom, ili slati poštom. Nalaze u slučaju hitnosti možete zatražiti telefonom od VSS djelatnika Odjela na tel: 01/46 00 325.

 

 

 

CIJENE USLUGA I NAČIN PLAĆANJA  

Cijene usluga nalaze se u Cjeniku usluga  HZTM-a, koji se dostavlja svakom  korisniku usluga s kojim je sklopljen ugovor ili na zahtjev. Cjenik se mijenja ukoliko se po Natječajima javne nabave promjene cijene reagensa.

Za sve informacije o cijenama možete se obratiti našoj Službi naplate.

 

 

 

 

POHVALE I REKLAMACIJE

Sve pohvale ili reklamacije  na naš rad su dobrodošle jer imaju značajan učinak na kvalitetu našeg rada. Možete ih uputiti putem e-mail-a, poštom ili usmeno na nas ili Odjel osiguranja kvalitete Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu.

Zahvaljujemo na suradnji!