Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18., 125/19., 133/20., 147/20. i  136/21.), članka 25. stavka 2. Statuta Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, Zagreb, Petrova 3 i Odluke Upravnog vijeća od 25. svibnja 2022. godine, Upravno vijeće raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja

Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu

Za ravnatelja Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu može se imenovati osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

  • završen sveučilišni diplomski studij,
  • najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti vjerodostojnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta i to:

–   Životopis

–   Obrazloženi plan i program rada i razvoja ustanove

–   Diplomu o završenom sveučilišnom diplomskom studiju

–  Odobrenje za samostalan rad ukoliko kandidat ima završen sveučilišni diplomski studij medicinskog usmjerenja

– Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja kandidata (preslika potvrde o stažu)

–  Domovnicu

–  Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju  ne starije od 30 dana računajući od datuma s kojim je objavljen natječajni oglas.

Svi traženi dokumenti podnose se u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Mandat ravnatelja traje četiri godine.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu izabranom će kandidatu za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju i nakon pribavljene suglasnosti na imenovanje ministra zdravstva, ponuditi sklapanje odgovarajućeg ugovora o radu.

Pisane prijave s dokumentima kao dokazima o ispunjavanju uvjeta predaju se preporučenom poštom ili neposredno u pisarnici ustanove u roku od 15 dana računajući od dana objave natječaja na adresu: HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU Zagreb, Petrova 3, s naznakom «NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA»

Ovaj natječaj objavljuje se u javnom glasilu Republike Hrvatske «Narodne novine», dnevnom tisku «Večernji list» i web stranici ustanove. Rok za prijavu na natječaj započinje teći od dana objave natječaja u onom glasilu u kojem je ovaj natječaj objavljen kasnije.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati  biti će o izboru obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

                                                            Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za

                                                 transfuzijsku medicinu, Zagreb, Petrova