Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha krvi krvnih grupa A ,B i 0 molimo darivatelje da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

UPUTA KORISNICIMA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti  ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15). Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu zdravstvena je ustanova čiji je osnivač i vlasnik Vlada Republike Hrvatske te time spada u kategoriju obveznika primijene spomenutog Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelu javnosti i slobodnog pristupa, načelu pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom i načelu međusobnog poštovanja i suradnje.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija u smislu Zakona predstavlja svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Ivani Balog, dipl.iur. Rukovoditelju službe za pravne, kadrovske i opće poslove. 

  • pisanim putem na adresu:
    Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
    Petrova 3, 10 000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte: ivana.balog@hztm.hr 
  • telefonom na broj: +385 1 4600346

Zahtjev za pristup informacijama mora sadržavati: 

– naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

– podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

– ime i prezime te adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva odnosno tvrtku ili naziv pravne osobe i njezino sjedište.    

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu zakona.

U postupku ostvarenja prava ne plaćaju se uprave i sudske pristojbe međutim tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, a kako je to propisano Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“ 12/14 i 15/14).

Korisnici prava obrazac zahtjeva za pristup informacijama, zahtjev za ponovnu uporabu informacija te zahtjev za dopunu ili ispravak informacijama mogu preuzeti putem Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanu prava na  pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“ 83/14).