Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zbog izrazito smanjenih zaliha krvi, pozivamo darivatelje svih krvnih grupa da se odazovu darivanju. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

UPUTA KORISNICIMA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti  ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15). Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu zdravstvena je ustanova čiji je osnivač i vlasnik Vlada Republike Hrvatske te time spada u kategoriju obveznika primijene spomenutog Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelu javnosti i slobodnog pristupa, načelu pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom i načelu međusobnog poštovanja i suradnje.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija u smislu Zakona predstavlja svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Ivani Balog, dipl.iur. Rukovoditelju službe za pravne, kadrovske i opće poslove. 

  • pisanim putem na adresu:
    Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
    Petrova 3, 10 000 Zagreb
  • putem elektroničke pošte: ivana.balog@hztm.hr 
  • telefonom na broj: +385 1 4600346

Zahtjev za pristup informacijama mora sadržavati: 

– naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

– podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

– ime i prezime te adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva odnosno tvrtku ili naziv pravne osobe i njezino sjedište.    

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu zakona.

U postupku ostvarenja prava ne plaćaju se uprave i sudske pristojbe međutim tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, a kako je to propisano Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“ 12/14 i 15/14).

Korisnici prava obrazac zahtjeva za pristup informacijama, zahtjev za ponovnu uporabu informacija te zahtjev za dopunu ili ispravak informacijama mogu preuzeti putem Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanu prava na  pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“ 83/14).