Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Molimo sve darivatelje A i 0, te svih negativnih RhD krvnih grupa da se odazovu darivanju krvi, na koje preporučamo da dođete s maskom. Zahvaljujemo svim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

REFERENTNI CENTAR MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - HRVATSKI ZAVOD ZATRANSFUZIJSKU MEDICINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA 2010. GODINU

Zagreb, 28. veljače 2011.

Povratak na pregled svih izvješća

Godišnje izvješće podastire:

REFERENTNI CENTAR MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Petrova 3, 10000 Zagreb

Ravnateljica HZTM
prim. Irena Jukić, dr.med.
tel: 01 46 33 283; 46 00 341
fax: 01 46 33 286
e-mail: i.jukic@hztm.hr

Za Referentni centar

Voditeljica Referentnog centra
dr.sc. Melita Balija, dr.med.
tel: 01 46 33 283; 46 00 362
fax: 01 46 33 286
e-mail: melita.balija@hztm.hr

SADRŽAJ

UVOD (Link na sadržaj)

Organizacijska shema Referentnog centra u HZTM/MED (Link na sadržaj)

Stručno kadrovski uvjeti (Link na sadržaj)

 

I. PREGLED POSLOVA PO PODRUČJIMA DJELOVANJA (Link na sadržaj)

1. Davalaštvo krvi (Link na sadržaj)

2. Prerada i izdavanje krvi (Link na sadržaj)

3. Imunohematologija (Link na sadržaj)

4. Imunogenetika trombocita, leukocita i hemostaza (Link na sadržaj)

5. Serologija krvlju prenosivih bolesti (Link na sadržaj)

6. Molekularna imunogenetika (Link na sadržaj)

7. Priprava testnih reagencija i seruma (Link na sadržaj)

8. Mikrobiologija (Link na sadržaj)

9. Elektronička obrada podataka (Link na sadržaj)

10. Osiguranje i kontrola kvalitete (Link na sadržaj)

11. Upravljanje kvalitetom (Link na sadržaj)

12. Vanjske stanice (Link na sadržaj)

 

II. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ (Link na sadržaj)

1. Validacije (Link na sadržaj)

    a) Laboratorijska djelatnost

    b) Krvni pripravci

2. Kontrola kvalitete rada transfuziološke djelatnosti RH (Link na sadržaj)

3. Akreditacija laboratorija (Link na sadržaj)

 

III. PREGLED STRUČNO ZNANSTVENIH AKTIVNOSTI (Link na sadržaj)

1. VSS - Sudjelovanje na kongresima, simpozijima, skupovima i tečajevima trajne izobrazbe (Link na sadržaj)

2. Stručni sastanci održani u organizaciji/suorganizaciji HZTM (Link na sadržaj)

3. Skupovi/sastanci vezani uz struku (Link na sadržaj)

4. Stručno-znanstveni radovi (Link na sadržaj)

5. Nastavnički rad (Link na sadržaj)

6. Mentorstvo (Link na sadržaj)

7. VŠS/VSS zdravstveni djelatnici (Link na sadržaj)

8. Stručno napredovanje djelatnika HZTM (Link na sadržaj)

9. Stručna suradnja s drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu (Link na sadržaj)

10. Rad Etičkog povjerenstva HZTM (Link na sadržaj)

11. Stručno-edukacijski boravci u HZTM (Link na sadržaj)

12. Strukovni časopis: Transfuziološki vjesnik (Link na sadržaj)

13. Članstvo u strukovnim udrugama (Link na sadržaj)

14. Biblioteka: stručni časopisi (Link na sadržaj)


Povratak na pregled svih izvješća