Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Molimo darivatelje A negativnih i 0 negativnih RhD grupa da se odazovu darivanju krvi. Zahvaljujemo svim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

NATJEČAJ za specijalističko usavršavanje doktora medicine iz transfuzijske medicine

HRVATSKI ZAVOD ZA

TRANSFUZIJSKU MEDICINU

            Z A G R E B,   Petrova 3

            Klasa: 510-08/17-03/02

            Ur.broj: 251-541-03/1-17-5

            Zagreb, 11. listopada 2017. 

Na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15.) u skladu s  Planom specijalizacija odobrenim od Ministarstva zdravstva, Klasa: 131-01/17-01/101 Ur.broj: 534-03-2-2/3-17-3 od 28. kolovoza 2017. godine te članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu ravnateljica objavljuje 

N A T J E Č A J

za specijalističko usavršavanje doktora medicine

iz transfuzijske medicine – 3 specijalizanta  

            OPĆI  UVJETI:

-        zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, stručnog zvanja doktor medicine

-        odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu na natječaj, životopis, domovnicu i diplomu Medicinskog fakulteta, radi bodovanja pristupnici su dužni priložiti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u skladu s člankom 5. Pravilnika:

  1. preslik odobrenja za samostalan rad,
  2. preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
  3. preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
  4. preslik nagrada za vrijeme studija,
  5. preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
  6. popis objavljenih radova i kopije radova,
  7. preslik ugovora o radu ako pristupnik radi ili je radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
  8. elektronički ispis HZMO o stečenom stažu osiguranja,
  9. potvrdu o nekažnjavanju.

Preslik rezultata psihološkog testiranja čini obveznu dokumentaciju natječaja. 

Mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika utvrđena su člankom 3. Pravilnika. 

Sa svakim pristupnikom obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na ovaj natječaj.

O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki se pristupnik izvješćuje pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Na razgovoru s Povjerenstvom pristupnici su obvezni predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave. Ovaj natječaj objavljuje se u dnevnom tisku „Večernji list“, mrežnoj stranici ustanove i Ministarstva zdravstva. Rok od 8 dana teče računajući od dana objave u onom glasilu u kojem je natječaj objavljen kasnije.

Na natječaj za dodjelu specijalizacije mogu se prijaviti osobe oba spola. 

Prijave na natječaj s traženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i adresom stanovanja, adresom elektroničke pošte i brojem telefona, dostaviti putem pošte ili izravno u pisarnicu na adresu: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb Petrova 3 s naznakom „Natječaj za specijalizaciju“. 

            Nepravovremene i nepotpune prijave bit će izuzete i neće se razmatrati. 

S odabranim kandidatima ugovor o radu sklopit će se na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci i ugovor o specijalističkom usavršavanju s međusobnim pravima i obvezama. 

Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti u propisanom roku na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici HZTM nakon obavljenog razgovora kandidata s Povjerenstvom. 

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu ovog natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata.