Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Molimo sve darivatelje A i 0, te svih negativnih RhD krvnih grupa da se odazovu darivanju krvi, na koje preporučamo da dođete s maskom. Zahvaljujemo svim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

NATJEČAJ za specijalističko usavršavanje doktora medicine iz transfuzijske medicine

HRVATSKI ZAVOD ZA

TRANSFUZIJSKU MEDICINU

            Z A G R E B,   Petrova 3

            Klasa: 510-08/17-03/02

            Ur.broj: 251-541-03/1-17-5

            Zagreb, 11. listopada 2017. 

Na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15.) u skladu s  Planom specijalizacija odobrenim od Ministarstva zdravstva, Klasa: 131-01/17-01/101 Ur.broj: 534-03-2-2/3-17-3 od 28. kolovoza 2017. godine te članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu ravnateljica objavljuje 

N A T J E Č A J

za specijalističko usavršavanje doktora medicine

iz transfuzijske medicine – 3 specijalizanta  

            OPĆI  UVJETI:

-        zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, stručnog zvanja doktor medicine

-        odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu na natječaj, životopis, domovnicu i diplomu Medicinskog fakulteta, radi bodovanja pristupnici su dužni priložiti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u skladu s člankom 5. Pravilnika:

  1. preslik odobrenja za samostalan rad,
  2. preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
  3. preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
  4. preslik nagrada za vrijeme studija,
  5. preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
  6. popis objavljenih radova i kopije radova,
  7. preslik ugovora o radu ako pristupnik radi ili je radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
  8. elektronički ispis HZMO o stečenom stažu osiguranja,
  9. potvrdu o nekažnjavanju.

Preslik rezultata psihološkog testiranja čini obveznu dokumentaciju natječaja. 

Mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika utvrđena su člankom 3. Pravilnika. 

Sa svakim pristupnikom obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na ovaj natječaj.

O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki se pristupnik izvješćuje pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Na razgovoru s Povjerenstvom pristupnici su obvezni predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave. Ovaj natječaj objavljuje se u dnevnom tisku „Večernji list“, mrežnoj stranici ustanove i Ministarstva zdravstva. Rok od 8 dana teče računajući od dana objave u onom glasilu u kojem je natječaj objavljen kasnije.

Na natječaj za dodjelu specijalizacije mogu se prijaviti osobe oba spola. 

Prijave na natječaj s traženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i adresom stanovanja, adresom elektroničke pošte i brojem telefona, dostaviti putem pošte ili izravno u pisarnicu na adresu: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb Petrova 3 s naznakom „Natječaj za specijalizaciju“. 

            Nepravovremene i nepotpune prijave bit će izuzete i neće se razmatrati. 

S odabranim kandidatima ugovor o radu sklopit će se na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci i ugovor o specijalističkom usavršavanju s međusobnim pravima i obvezama. 

Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti u propisanom roku na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici HZTM nakon obavljenog razgovora kandidata s Povjerenstvom. 

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu ovog natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata.