Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Molimo darivatelje svih krvnih grupa da se odazovu darivanju krvi, na koje preporučamo da dođete s maskom. Zahvaljujemo svim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Natječaj

HRVATSKI ZAVOD ZA
TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Z A G R E B,   Petrova 3
Klasa: 112-01/15-02/07
Ur.broj: 251-541-03/1-15-1
Zagreb, 24. studenoga 2015.

Na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15.) u skladu s  Planom specijalizacija odobrenim od Ministarstva zdravlja, Klasa: 131-01/14-01/114 Ur.broj: 534-07-1-3-2/2-14-02 od 17. listopada 2014. godine te članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu ravnateljica objavljuje

N A T J E Č A J
za specijalističko usavršavanje doktora medicine
iz transfuzijske medicine – 3 specijalizanta

 

            OPĆI  UVJETI:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, stručnog zvanja doktor medicine
 • odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu na natječaj, životopis, domovnicu i diplomu Medicinskog fakulteta, radi bodovanja pristupnici su dužni priložiti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u presliku u skladu s člankom 5. Pravilnika:

 • odobrenje za samostalan rad,
 • prijepis položenih ispita na studiju,
 • potvrdu o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 • dokaz o nagradama za vrijeme studija,
 • potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
 • popis objavljenih radova i kopije radova,
 • ugovor o radu ako pristupnik radi ili je radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
 • elektronički ispis HZMO o stečenom stažu osiguranja,
 • potvrdu o nekažnjavanju.

Preslik rezultata psihološkog testiranja čini obveznu dokumentaciju natječaja.

Mjerila za utvrđivanje redosljeda pristupnika utvrđena su člankom 3. Pravilnika.

Sa svakim pristupnikom obavit će se razgovor u roku od 30 dana od roka isteka za podnošenje prijava na ovaj natječaj.

Obavijest o terminu razgovora s pristupnicima bit će objavljena na internetskoj stranici HZTM, a pristupnici će biti pozvani na razgovor i putem elektroničke pošte. Na razgovoru s Povjerenstvom pristupnici su obvezni predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave. Ovaj natječaj objavljuje se u dnevnom tisku „Večernji list“ i „Narodnim novinama“. Rok od 8 dana teče računajući od dana objave u onom glasilu u kojem je natječaj objavljen kasnije.

Na natječaj za dodjelu specijalizacije mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s traženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i adresom stanovanja, adresom elektroničke pošte i brojem telefona, dostaviti putem pošte ili izravno u pisarnicu na adresu: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb Petrova 3 s naznakom „Natječaj za specijalizaciju“.

            Nepravovremene i nepotpune prijave bit će izuzete i neće se razmatrati.

S odabranim kandidatima ugovor o radu sklopit će se na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci i ugovor o specijalističkom usavršavanju s međusobnim pravima i obvezama.

Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti u propisanom roku na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici HZTM nakon obavljenog razgovora kandidata s Povjerenstvom.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu ovog natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata.