Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Molimo darivatelje AB+ (poz) krvne grupe da zbog povečanih zaliha odgode darivanje krvi. Zahvaljujemo svim darivateljima na darovanoj krvi.
Trenutne zalihe krvi

Pretražite naše stranice

Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti (OKB)

Tel: 01/46 00 325 ; fax: 01/46 00 306

Voditeljica:

Manuela Miletić, mag. med. biochem., specijalist medicinske biokemije
manuela.miletic@hztm.hr

Djelatnici

  • 1 doktor medicine
  • 2 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike
  • 5 zdravstvenih tehničara

Djelatnost odjela

Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti radi u dva odsjeka: Odsjek za dijagnostičko testiranje i Odsjek za potvrdno testiranje. U Odsjeku za dijagnostičko testiranje obavljaju se serološka testiranja krvi pacijenata i ostalih ispitanika na biljege hepatitisa A, B, C i D, na HIV, sifilis, EBV, CMV, Toxoplasmu, Borreliu, HTLV I/II i Plasmodium spp. U Odsjeku za potvrdno testiranje obavljaju se referentna potvrdna testiranja dobrovoljnih davatelja krvi (DDK) za potrebe cijele transfuzijske djelatnosti RH i za pacijente.

Godišnje obavimo oko 145.000 pretraga za koje koristimo imunokemijske i imunoblot testove. Radimo u dvije smjene i u pripravnosti smo 0-24 za potrebe testiranja donora organa.

Kako bi osigurali kvalitetu naših usluga i proizvoda, a to je laboratorijski nalaz, uspostavili smo sustav kvalitete, sa svim svojim područjima, i mehanizme neprekidnog poboljšanja, za sve laboratorijske procese, predanalitičke (na koje možemo utjecati), analitičke i poslijeanalitičke. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu (HZTM) ima uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 koji se primjenjuje na slijedeća područja: Prikupljanje, ispitivanje, prerada, pohrana i distribucija krvi i krvnih pripravaka te Pružanje usluga laboratorijskog ispitivanja bolesnicima i trudnicama. Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti je također osposobljen i prema zahtjevima norme HRN EN ISO 15189:2012, a akreditirane pretrage su: HBsAg (dokazivanje prisutnosti površinskog antigena virusa hepatitisa B), anti-HCV  (dokazivanje prisutnosti antitijela na  virus hepatitisa C), HIV Ag/At (istovremeno dokazivanje prisutnosti HIV p24 Ag i antitijela na HIV-1 i HIV-2) te anti-TP (dokazivanje prisutnosti antitijela na Treponema pallidum).

Dio osiguranja kvalitete rada u serološkom laboratoriju je i vanjska procjena kvalitete rada / testiranja (u kojima sudjelujemo od 1992.), kao što su to npr. organizirane komercijalne sheme procjene kvalitete: NRL (National serology Reference Laboratory, Australia), QCMD (Škotska), MCA (Nizozemska) ili ESfEQA (Njumačka) te u shemama organiziranima od Vijeća Europe (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM)). Uspješnost nam je 100%-tna!

2 puta godišnje organiziramo i nacionalnu vanjsku procjenu kvalitete serološkog testiranja (NEQAS)  svih laboratorija u Službi za transfuzijsku medicinu RH i ostalih privatnih i državnih laboratorija koji se žele uključiti. A  od 2016. godine uključilo se i 6 laboratorija iz BiH.

Također pripremamo i provodimo verifikaciju opreme i testova za serološka testiranja davatelja krvi, pacijenata i donora organa na hrvatskom tržištu. Provodimo primjenjiva istraživanja za potrebe Službe za transfuzijsku medicinu RH, kao što je npr. prevalencija anti-HBc biljega u DDK ili seroprevalencija hepatitisa E u DDK HZTM (u toku) i seroprevalencija hepatitisa E u populaciji DDK HZTM. U Odjelu su pripremljeni HBsAg standardi (0,125 i 0,2 IU/mL) čija bi primjena trebala uskladiti kvalitetu testiranja na hepatitis B u RH.

U Odjelu vodimo nacionalni registar zaraženih davatelja krvi i pratimo epidemiološke karakteristike populacije davatelja krvi RH, provodimo edukaciju djelatnika, vanjskih djelatnika i korisnika, a i osposobljeni djelatnici  sudjeluju u provedbi unutarnjih prosudbi kvalitete sukladno zahtjevima ISO 9001:2008. Djelatnost Odjela obuhvaća i obavještavanje DDK o rezultatima seroloških testiranja i procjenu ostatnog rizika od krvlju prenosivih bolesti za RH.

Popis pretraga koje se rade u OKB

Serološka dijagnostika:

Serološka dijagnostika:

 

1. Hepatitisa A

Anti-HAV

Anti-HAV IgM

2.  Hepatitisa B

HBsAg kvalitativni test

HBsAg kvantitativni test

HBsAg test neutralizacije

Anti-HBs

Anti-HBc ukupni (IgG+IgM)

Anti-HBc IgM

HBeAg

Anti-HBe

3.  Hepatitisa C

Anti-HCV

HCV antigen kvantitativni test

HCV Ag/At kombinirani test

Potvrdni (imunoblot) test na anti-HCV

4.  Hepatitisa D

HD Ag

Anti-HD IgG

Anti-HD IgM

5.  HIV infekcije

HIV Ag/At kombinirani test   

Anti-HIV 1/2

HIV1 p24 Ag

Potvrdni (imunoblot) test na anti-HIV ½

6.  Sifilisa

Anti-TP - antitreponemski test (IgG+IgM)

Anti-TP IgM

TPHA kvantitativni test

RPR

Potvrdni (imunoblot) test na antitreponemska antitijela

7.  EBV infekcije

Anti-EBV VCA/EA IgG

Anti-EBV VCA IgM

Anti-EBNA IgG

Anti-EBV heterofilna antitijela

8. CMV infekcije

Anti-CMV IgG

Anti-CMV IgM

9. Toxoplasmoze

Anti-Toxo IgG

Anti-Toxo IgM

10. Borelioze

Anti-Borrelia IgG

Anti-Borrelia IgM

11. HTLV infekcije

Anti-HTLV I/II

12. Malarije

Anti-Plasmodium spp (ELISA)

 

NAPUTAK  KORISNICIMA USLUGA SEROLOŠKIH TESTIRANJA

ODJELA ZA DIJAGNOSTIKU KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI  HZTM 

 UZORAK  KRVI – KVALITETA ZA KOJU VI  ODGOVARATE


VRSTA

Serološka testiranja na biljege virusnih hepatitisa A, B, C, D, HIV, sifilis, Toxo, CMV, EBV i Borrelia infekcije izvode se iz seruma ili plazme, dakle iz  uzorka pune krvi uzete bez ili sa antikoagulansom.  

Preporučamo uzeti uzorak bez antikoagulansa/epruveta s crvenim čepom.

 

KOLIČINA

Količinu uzorka potrebnu za testiranje, određuje vrsta primijenjenih testova i  potreba ponavljanja testiranja. Za kompletne biljege hepatitisa potrebno je oko 1-2 mL seruma. Ovu količinu osigurava epruveta od 7-10 mL pune krvi.

Zbog uklanjanja mogućnosti zamjene uzorka preporučamo da nam pošaljete originalne epruvete s punom krvi.

 

NAČIN ČUVANJA

Uzorak se po vađenju drži do 4 sata na sobnoj temperaturi, a potom se stavi u hladnjak pri temperaturi od 2-8 oC do idućeg dana.


Preporučamo uzorak dostaviti odmah ili istog dana.

 

 

TRANSPORT

Transport poštom pri sobnoj temperaturi  unutar 3 dana je dopušten.

Za duži transport ili temperaturu > od 25 oC treba osigurati hlađenje.

Preporučamo dostavu putem Službe hitne dostave na sobnoj temperaturi (<25 oC) ili uz hlađenje unutar 24 sata.

 

OBILJEŽAVANJE

Epruveta s uzorkom krvi  mora biti obilježena  naljepnicom na kojoj su ime i prezime pacijenta i datum uzimanja uzorka krvi.

Na uputnici, prema važećim Standardima transfuzijske medicine, osim imena i prezimena pacijenta mora biti naziv ustanove, OIB ili MBO ili broj putovnice pacijenta (za strance), datum rođenja, pretrage koje se traže, datum i vrijeme vađenja krvi, poptis osobe koja je vadila krv, dijagnoza i/ili uputna dijagnoza, naziv pretrage koja se traži, medikamentozna terapija, cijepljenje protiv hepatitisa B (da-ne),  potpis i faksimil liječnika te oznaku hitnosti za potrebe hitnog ili ultra hitnog testiranja i način dostave rezultata za hitna testiranja/fax, telefon.

Preporučamo navesti čim veći broj podataka, kako bismo način testiranja i tumačenje dobivenih rezultata učinili kvalitetnijim. Svi podaci ostaju trajno što znači da sve informacije o davnim testiranjima Vaših pacijenata možete naknadno zatražiti.

NAPUTAK  KORISNICIMA USLUGA SEROLOŠKIH TESTIRANJA

ODJELA ZA DIJAGNOSTIKU KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI  HZTM

 UZORAK  KRVI – KVALITETA ZA KOJU ODGOVARA HZTM

 

PRIJEM

Uzorci krvi mogu se dostaviti radnim danom od 7,30 do 15 h za redovnu obradu, a hitni se dostavljaju u HZTM  tijekom  24 sata.

Za vrlo hitna testiranja /unutar 2 sata/ potrebno je telefonski dogovoriti  testiranje s voditeljem Odjela ili glavnim tehničarom na tel: 01/46 00 325 tijekom dana  ili  djelatnikom HZTM u smjeni na tel: 01/46 00 321.

 

 

VRIJEME OBRADE

 

Redovni uzorci  se obrade u roku 7 dana, ovisno o broju traženih analiza.

Hitni uzorci koji imaju na uputnici oznaku hitno obrade se unutar 24 sata, a ultra hitni uzorci obrade se unutar 2 sata od prijema. Hitna obrada moguća je radnim danom od 8-20 h.

 

 

IZDAVANJE NALAZA

 

Nalazi se izdaju po završenom testiranju u pismenom obliku. Upućuju se na adresu pošiljatelja ili prema zahtjevu na uputnici.

Nalazi se mogu i faksirati, a potom slati poštom, ili slati poštom. Nalaze u slučaju hitnosti možete zatražiti telefonom od VSS djelatnika Odjela na tel. 01/46 00 325.

 

 

CIJENE USLUGA I NAČIN PLAĆANJA  

Cijene usluga nalaze se u Cjeniku usluga  HZTM, koji se dostavlja svakom  korisniku usluga s kojim je sklopljen ugovor ili na zahtjev. Cjenik se mijenja  ukoliko se po Natječajima javne nabave  promjene cijene reagencija. Za sve informacije o cijenama možete se obratiti našoj Službi naplate.

 

 

POHVALE I REKLAMACIJE

Sve pohvale ili reklamacije  na naš rad su dobrodošle jer imaju značajan učinak na kvalitetu našeg rada. Možete ih uputiti putem e-mail-a, poštom ili usmeno na nas ili Odjel osiguranja kvalitete Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu.

Zahvaljujemo na suradnji!