Parenteralna prehrana

U sklopu HZTM još od 1989. godine pripremaju se individualizirani pripravci za dugotrajnu (svakodnevnu, višegodišnju) parenteralnu prehranu pacijenata (neonatologija, pedijatrija, odrasli). Do 1992. godine pripravci su pripremani ručno, zatim poluautomatizirano, a od 2002. godine u uporabi je automatizirani, kompjutorsko upravljani sustav.

Ovo je jedino mjesto u RH gdje se ovakvi magistralni intravenski pripravci priređuju pod stručnim nadzorom jedine stručne i kompetentne osobe koja bi smjela pripremati takve vrlo kompleksne pripravke (prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti), a to je magistar farmacije i njegov stručni tim.

Smanjenje troškova ove inače vrlo skupe terapije postiže se centralizacijom i standardizacijom pripreme pripravaka za parenteralnu prehranu na jednom mjestu, a za potrebe opskrbe više zdravstvenih ustanova takvim pripravcima.

HZTM dobio je 2005 godine nagradu grada Zagreba koja se temelji između ostalog i na zaslugama u izradi parenteralne prehrane.

Odjel otopine centralizirano priprema pripravke za parenteralnu prehranu djece i odraslih, te istima opskrbljuje slijedeće zdravstvene ustanove:

  • Referentni centar za dječju gastroenterologiju, Klinika za dječje bolesti Zagreb
  • Odjel za intenzivno liječenje novorođenčadi i nedonoščadi Klinike za ženske bolesti i porode, Zagreb
  • Zavod za gastroenterologiju, Klinika za unutarnje bolesti Rebro, KBC Zagreb
  • Zavod za infektivne bolesti djece, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb
  • Klinika za pedijatriju, KB „Sestre milosrdnice“, Zagreb

Pripravcima se opskrbljuju i pacijenti koji su na kućnoj parenteralnoj prehrani (Home Care).